29.10.2020

הסדר פשרה בתובענה ייצוגית קייזרמן נ' גוגל אירלנד ואח'

מפרסמים רבים של גוגל בישראל קיבלו הודעה מיוחדת לחשבון שלהם, בעניין אישור הסדר פשרה בנושא "תכונה אופציונלית למיקוד וייעוד מודעות פרסום" במערכת גוגל אדס. בשורה התחתונה: פיצוי של 10.4 מליון ש"ח עקב קליקים שבוצעו מחוץ לאיזורים גיאוגרפיים מדויקים מאז 2012.

בעניין ת"צ 7157-10-16 קייזרמן נ' גוגל אירלנד ואח'

בהתאם לסעיף 25(א)(4) לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006 (להלן: "החוק"), מובא בזה לידיעת הציבור כי ביום 30.9.20 אישר בית המשפט המחוזי בירושלים (כבוד סגנית הנשיא השופטת כנפי שטייניץ; להלן: "בית המשפט") ונתן תוקף של פסק דין להסדר פשרה (להלן: "הסדר הפשרה" ו- "פסק הדין" בהתאמה) שהושג בין עדיאל קייזרמן (להלן: "המבקש") לבין ו- Google Ireland (להלן "גוגל אירלנד") במסגרת בקשת האישור שבכותרת (להלן: "בקשת האישור").

עניינה של בקשת האישור בתכונה אופציונלית למיקוד וייעוד מודעות פרסום המוצגות במסגרת שירות הפרסום המקוון הידוע בשם Google Adwords (או בשמו כיום - Google Ads) (להלן: "השירות") אשר מוצע למפרסמים בישראל על-ידי גוגל אירלנד ולטענות המבקש לפיהן, בניגוד למצגים ולהתחייבויות של גוגל אירלנד, המפרסמים אשר עשו שימוש בנגזרות מסוימות של תכונה זו שילמו עבור הקלקות בלתי רלוונטיות אשר בוצעו מחוץ לאזור הגיאוגרפי שהגדירו. 

גוגל אירלנד מכחישה מכל וכל את טענות המבקש, אולם, מבלי לגרוע מן האמור לעיל, לצורכי פשרה, ומבלי שכל צד מודה בטענות משנהו תוך שהצדדים שומרים על מלוא טענותיהם, הגיעו הצדדים להסכמות כפי שפורטו במסגרת הבקשה המתוקנת לאישור הסדר הפשרה, אשר הוגשה לבית המשפט הנכבד ביום 10.5.20, שעיקריה יפורטו להלן;

עיקרי הסדר הפשרה שקיבל תוקף של פסק דין

  1. "חברי הקבוצה" בהסדר הפשרה הם: כל המפרסמים בשירות בישראל (שאותרו ע"י מערכת גוגל במועד הקובע, הוא מועד הגשת הבקשה המתוקנת לאישור הסדר פשרה) אשר עשו שימוש בתכונה שבשירות הידועה בשם Geo Targeting [להלן GT], לשם פרסום מודעותיהם במיקוד לפי מיקום נוכחות ו/או מיקוד לפי מיקום נוכחות + אזור עניין (על פי הגדרות התנאים של שירות זה) ובהתאם מיקדו מודעותיהם על בסיס תת-מדינתי (לפי אזור ו/או עיר) בישראל במהלך התקופה שבין 1.1.12 ועד למועד הקובע ו/או במהלך חלק כלשהו מתקופה זו.
  2. במסגרת הסדר פשרה זה תעניק גוגל אירלנד פיצוי כספי לחברי הקבוצה כהגדרתם לעיל, בסך כולל של 10,400,000 (עשרה מיליון ארבע מאות אלף ש"ח; להלן: "סכום הפשרה"), אשר יחולק בין חברי הקבוצה, באופן יחסי בהתאם למספר מסעות הפרסום בהם נעשה שימוש בתכונת ה- GT. גוגל אירלנד תעניק לכל אחד מחברי הקבוצה המחזיק בחשבון פעיל את הפיצוי, ישירות לחשבונו בשירות, או לחשבון הבנק שלו, לפי בחירתה. בנוסף, יישלח מייל לחברי הקבוצה שכתובת המייל שלהם שמורה במערכותיה של גוגל אירלנד, ואשר אינם מחזיקים בחשבון פעיל במועד הקובע, אשר יידע אותם בדבר המועדים והפעולות שעליהם לנקוט לשם קבלת הפיצוי לחשבון הבנק שלהם על ידי ממונה. חברי קבוצה שחשבונם סגור ואשר לא קיבלו מייל כאמור, ויש ברשותם את שם המשתמש ומספר חשבון המשתמש בשירות, יהיו רשאים לפנות במייל לאחר אישור הסדר הפשרה ובהתאם למועדים הקבועים בו, לשם בחינת זכאותם לפיצוי. כספי הפיצוי המיוחסים לחברי קבוצה בעלי חשבונות סגורים אשר לא יפעלו בהתאם להוראות שיפורטו בהודעת המייל האמורה ותוך המועדים הקבועים בה - ייתרמו במלואם לקרן לניהול וחלוקת כספים הנפסקים כסעד לפי סעיף 27א לחוק תובענות ייצוגיות.
  3. בנוסף, במסגרת הסכם הפשרה, נאותה גוגל אירלנד לבצע עדכונים שונים במצגיה ללקוחות, המדגישים את  הצורך לבדוק את הגדרות מסע הפרסום לצורך מיקוד המודעות לפי מיקום, כמו גם את העובדה שתכונת ה-GT מבוססת על כלים טכנולוגיים והסתברותיים, וגוגל אירלנד אינה מתחייבת ל-100% ודאות ודיוק. 
  4. גמול מבקש ושכ"ט לב"כ - הצדדים ממליצים כי שכר טרחת ב"כ המבקש יעמוד על סך כולל של 1,602,500 ₪ והגמול המומלץ למבקש יעמוד על סך של 650,000  ₪, בתוספת החזר הוצאות בסך של 100,000 ₪ (שני הסכומים ישולמו בתוספת מע"מ, לחברת מיידלע הזמנת מנקה בע"מ) וכן זיכוי לשימוש בחשבון הפרסום שלו בשירות על סך של 100,000 ₪.
  5. בכפוף לאישור הסדר זה בפסק דין סופי וחלוט, בכפוף לכך שהסדר זה לא יבוטל ובכפוף לקיום כל חיוביה של גוגל אירלנד על פי הסדר זה כלפי המבקש, מוותר המבקש ויתור סופי, מלא ומוחלט, במישרין ובעקיפין, על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או זכות מכל מין וסוג כלשהוא, נגד המשיבות, ולרבות עובדיה וכל מי מטעמה, הנוגעים לענייני בקשת האישור (להלן: "ויתור וסילוק").

עיון בהסדר הפשרה 

6. הסדר הפשרה עומד לעיון הקבוצה המיוצגת בפנקס התובענות הייצוגיות וכן באתר האינטרנט של ב"כ התובע המייצג, עו"ד אסף פינק www.asafplaw.co.il  , או באמצעות משלוח דוא"ל ל:  office@asafplaw.co.il

שונות

7. האמור לעיל מהווה תמצית בלבד של הסדר הפשרה. הנוסח המלא של הסדר הפשרה ופסק הדין הם המחייבים ובכל מקרה של סתירה בין הוראות הסדר הפשרה ופסק הדין לבין האמור במודעה זו, יקבעו ההוראות בהסדר הפשרה ובפסק הדין. 

8. מודעה זו מתפרסמת בהתאם לפסק הדין. 

אסף פינק, עו"ד                               רותה לובן, עו"ד               רועי מסורי, עו"ד

 ב"כ המבקש                                                      יגאל ארנון ושות'

                                                                            ב"כ המשיבות

 

[סוף נוסח ההודעה הרשמית]

 * * *

 לפי תנאי ההסדר שלעיל, באחריותה של גוגל לאתר את בעלי החשבונות שהשתמשו במיקוד גיאוגרפי ברמת איזור ו/או עיר - ולספק להם תוך 60 יום פיצוי כספי בצורת זיכוי ישיר לחשבונות שלהם.

 

 

אין תגובות:

כל הזכויות שמורות לבלוג חופש החיפוש 2007-2012